Eb Scale Chords Table


Eb Harmonic Major scale

Triads

Eb majF dimG minAb minBb majCb augD dim
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
D (7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
D (7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
D (7)

Quadriads

Eb maj7F m7/b5G m7Ab m(maj7)Bb 7Cb aug(maj7)D dim7
D (7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
F (2)
D (7)
Bb (5)
G (3)
G (3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
Ab (4)
F (2)
D (7)
Bb (5)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
Cb (b6)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
D (7)

Eb Major scale

Triads

Eb majF minG minAb majBb majC minD dim
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
F (2)
D (7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
F (2)
D (7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
F (2)
D (7)

Quadriads

Eb maj7F m7G m7Ab maj7Bb 7C m7D m7/b5
D (7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
F (2)
F (2)
D (7)
Bb (5)
G (3)
G (3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
Ab (4)
F (2)
D (7)
Bb (5)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
C (6)
Ab (4)
F (2)
D (7)

Eb Minor scale

Triads

Eb minF dimGb majAb minBb minCb majDb maj
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)

Quadriads

Eb m7F m7/b5Gb maj7Ab m7Bb m7Cb maj7Db 7
Db (b7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
Gb (b3)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)

Eb Harmonic Minor scale

Triads

Eb minF dimGb augAb minBb majCb majD dim
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
D (7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
D (7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
D (7)

Quadriads

Eb m(maj7)F m7/b5Gb aug(maj7)Ab m7Bb 7Cb maj7D dim7
D (7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
F (2)
D (7)
Bb (5)
Gb (b3)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
Ab (4)
F (2)
D (7)
Bb (5)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
D (7)

Eb Melodic Minor scale

Triads

Eb minF minGb augAb majBb majC dimD dim
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
F (2)
D (7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
F (2)
D (7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
F (2)
D (7)

Quadriads

Eb m(maj7)F m7Gb aug(maj7)Ab 7Bb 7C m7/b5D m7/b5
D (7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
F (2)
F (2)
D (7)
Bb (5)
Gb (b3)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
Ab (4)
F (2)
D (7)
Bb (5)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
C (6)
Ab (4)
F (2)
D (7)

Eb Mixolydian scale

Triads

Eb majF minG dimAb majBb minC minDb maj
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)

Quadriads

Eb 7F m7G m7/b5Ab maj7Bb m7C m7Db maj7
Db (b7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
F (2)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
G (3)
G (3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
C (6)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)

Eb Lydian scale

Triads

Eb majF majG minA dimBb majC minD min
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
F (2)
D (7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
F (2)
D (7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
F (2)
D (7)

Quadriads

Eb maj7F 7G m7A m7/b5Bb maj7C m7D m7
D (7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
F (2)
F (2)
D (7)
Bb (5)
G (3)
G (3)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
A (#4)
F (2)
D (7)
Bb (5)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
C (6)
A (#4)
F (2)
D (7)

Eb Dorian scale

Triads

Eb minF minGb majAb majBb minC dimDb maj
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)

Quadriads

Eb m7F m7Gb maj7Ab 7Bb m7C m7/b5Db maj7
Db (b7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
F (2)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
Gb (b3)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
C (6)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)

Eb Phrygian scale

Triads

Eb minFb majGb majAb minBb dimCb majDb min
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)

Quadriads

Eb m7Fb maj7Gb 7Ab m7Bb m7/b5Cb maj7Db m7
Db (b7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
Fb (b2)
Fb (b2)
Db (b7)
Bb (5)
Gb (b3)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)
Bb (5)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Cb (b6)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)

Eb Locrian scale

Triads

Eb dimFb majGb minAb minBbb majCb majDb min
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)

Quadriads

Eb m7/b5Fb maj7Gb m7Ab m7Bbb maj7Cb 7Db m7
Db (b7)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
Fb (b2)
Fb (b2)
Db (b7)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)
Bbb (b5)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Cb (b6)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)

Eb Aeolian b5 scale

Triads

Eb dimF dimGb minAb minBbb augCb majDb maj
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)

Quadriads

Eb m7/b5F m7/b5Gb m(maj7)Ab m7Bbb aug(maj7)Cb 7Db 7
Db (b7)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
F (2)
Db (b7)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)
Bbb (b5)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)

Eb Ionian #5 scale

Triads

Eb augF minG majAb majB dimC minD dim
B (#5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
F (2)
D (7)
B (#5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
F (2)
D (7)
B (#5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
F (2)
D (7)

Quadriads

Eb aug(maj7)F m7G 7Ab maj7B dim7C m(maj7)D m7/b5
D (7)
B (#5)
G (3)
Eb (1)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
F (2)
F (2)
D (7)
B (#5)
G (3)
G (3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
Ab (4)
F (2)
D (7)
B (#5)
B (#5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
C (6)
Ab (4)
F (2)
D (7)

Eb Lydian Dominant scale

Triads

Eb majF majG dimA dimBb minC minDb aug
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
F (2)
Db (b7)

Quadriads

Eb 7F 7G m7/b5A m7/b5Bb m(maj7)C m7Db aug(maj7)
Db (b7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
F (2)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
G (3)
G (3)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
A (#4)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
C (6)
A (#4)
F (2)
Db (b7)

Eb Lydian Augmented scale

Triads

Eb augF majG majA dimB dimC minD min
B (#5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
F (2)
D (7)
B (#5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
F (2)
D (7)
B (#5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
F (2)
D (7)

Quadriads

Eb aug(maj7)F 7G 7A m7/b5B m7/b5C m(maj7)D m7
D (7)
B (#5)
G (3)
Eb (1)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
F (2)
F (2)
D (7)
B (#5)
G (3)
G (3)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
A (#4)
F (2)
D (7)
B (#5)
B (#5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
C (6)
A (#4)
F (2)
D (7)

Eb Lydian #2 scale

Triads

Eb majF# dimG minA dimBb augC minD maj
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
F# (#2)
D (7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
F# (#2)
D (7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
F# (#2)
D (7)

Quadriads

Eb maj7F# dim7G m(maj7)A m7/b5Bb aug(maj7)C m7D 7
D (7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
F# (#2)
F# (#2)
D (7)
Bb (5)
G (3)
G (3)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
A (#4)
F# (#2)
D (7)
Bb (5)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
C (6)
C (6)
A (#4)
F# (#2)
D (7)

Eb Mixolydian b6 scale

Triads

Eb majF dimG dimAb minBb minCb augDb maj
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)

Quadriads

Eb 7F m7/b5G m7/b5Ab m(maj7)Bb m7Cb aug(maj7)Db 7
Db (b7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
G (3)
G (3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
Cb (b6)
Cb (b6)
Ab (4)
F (2)
Db (b7)

Eb Dorian #4 scale

Triads

Eb minF majGb majA dimBb minC dimDb aug
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
F (2)
Db (b7)

Quadriads

Eb m7F 7Gb maj7A dim7Bb m(maj7)C m7/b5Db aug(maj7)
Db (b7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
F (2)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
Gb (b3)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
A (#4)
A (#4)
F (2)
Db (b7)
Bb (5)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
C (6)
A (#4)
F (2)
Db (b7)

Eb Dorian b2 scale

Triads

Eb minFb augGb majAb majBb dimC dimDb min
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)

Quadriads

Eb m7Fb aug(maj7)Gb 7Ab 7Bb m7/b5C m7/b5Db m(maj7)
Db (b7)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
Fb (b2)
Fb (b2)
Db (b7)
Bb (5)
Gb (b3)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)
Bb (5)
Bb (5)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
C (6)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)

Eb Phrygian Dominant scale

Triads

Eb majFb majG dimAb minBb dimCb augDb min
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)

Quadriads

Eb 7Fb maj7G dim7Ab m(maj7)Bb m7/b5Cb aug(maj7)Db m7
Db (b7)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
Fb (b2)
Fb (b2)
Db (b7)
Bb (5)
G (3)
G (3)
Eb (1)
Cb (b6)
Ab (4)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)
Bb (5)
Bb (5)
G (3)
Eb (1)
Cb (b6)
Cb (b6)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)

Eb Super Locrian scale

Triads

Eb dimFb minGb minAbb augBbb majCb majDb dim
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Abb (b4)
Fb (b2)
Db (b7)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Abb (b4)
Fb (b2)
Db (b7)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Abb (b4)
Fb (b2)
Db (b7)

Quadriads

Eb m7/b5Fb m(maj7)Gb m7Abb aug(maj7)Bbb 7Cb 7Db m7/b5
Db (b7)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Eb (1)
Cb (b6)
Abb (b4)
Fb (b2)
Fb (b2)
Db (b7)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Abb (b4)
Abb (b4)
Fb (b2)
Db (b7)
Bbb (b5)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Cb (b6)
Abb (b4)
Fb (b2)
Db (b7)

Eb Super Locrian bb7 scale

Triads

Eb dimFb minGb dimAbb augBbb minCb majDbb maj
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Abb (b4)
Fb (b2)
Dbb (bb7)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Abb (b4)
Fb (b2)
Dbb (bb7)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Abb (b4)
Fb (b2)
Dbb (bb7)

Quadriads

Eb dim7Fb m(maj7)Gb m7/b5Abb aug(maj7)Bbb m7Cb 7Dbb maj7
Dbb (bb7)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Eb (1)
Cb (b6)
Abb (b4)
Fb (b2)
Fb (b2)
Dbb (bb7)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Abb (b4)
Abb (b4)
Fb (b2)
Dbb (bb7)
Bbb (b5)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Cb (b6)
Cb (b6)
Abb (b4)
Fb (b2)
Dbb (bb7)

Eb Locrian #6 scale

Triads

Eb dimFb augGb minAb majBbb majC dimDb min
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)

Quadriads

Eb m7/b5Fb aug(maj7)Gb m7Ab 7Bbb maj7C dim7Db m(maj7)
Db (b7)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
Fb (b2)
Fb (b2)
Db (b7)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
Ab (4)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)
Bbb (b5)
Bbb (b5)
Gb (b3)
Eb (1)
C (6)
C (6)
Ab (4)
Fb (b2)
Db (b7)